اهداف و وظایف معاونت

۱. مطالعه ، بررسی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و منابع انساني ، اداري ، رفاهي و استخدامي دستگاههاي اجرايي استان
۲. مطالعه ، بررسی و شناخت نارسائی ها و مشکلات دستگاههای اجرایي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني و انعکاس آنها به مراجع ذيربط .
۳. بررسی وضعیت نیروی انساني مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان و صدور مجوزهاي استخدامي براساس اختيارات تفويض شده با هماهنگي مراجع ذيربط .
۴. نظارت بر اجرای کلیه امور اداری ، ارائه تسهیلات رفاهي و استخدامي کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات .
۵. بررسی و پیشنهاد در مورد کیفیت نيروي انساني مورد نياز و انجام تشريفات مربوط به بکارگيري و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانين و مقررات مربوطه .
۶. انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانوني .
۷. اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالي اداري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت توسعه سرمايه انساني حوزه ستاد وزارت کشور مرتبط با وظايف و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه .
۸. نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری .
۹. نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداري و مالي و استخدامي در قالب سياستهاي کلي .
۱۰. نظارت بر اجرای مسائل مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات .
۱۱. نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهاي ذيربط و ساير واحدهاي مرکزي سازمان .
۱۲. ارتباط مستمر با معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی حوزه ستاد وزارت کشور در چارچوب سياستها ، خط مشي هاي ابلاغي و دستورالعمل هاي مربوط .
۱۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزايا و فوق العاده هاي کليه دستگاه هاي اجرايي استان .
۱۴. نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات .
۱۵. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي) .
۱۶. استانداری ، فرمانداری ها و بخشادری های تابعه براساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه .
۱۷. افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزش های مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي کلان کشور .
۱۸. تهیه ، تنظیم ، نظارت ، ارزشیابی و اجراي برنامه هاي آموزشي کارکنان دستگاه هاي اجرايي و شهرداريها با همکاري مراجع آموزشي ذيربط .
۱۹. برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانکاران با نظام فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل ها ي مربوطه .
۲۰. اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفويض شده .
۲۱. نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاههاي اجرايي استان و دريافت عملکرد آنها در اين زمينه .
۲۲. تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه اي کارکنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي .
۲۳. اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی براساس اختیارات تفويض شده .
۲۴. نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاههاي اجرايي استان و دريافت عملکرد آنها در اين زمينه .
۲۵. همکاری و هماهنگی در بررسی ، اجرا و ارزیابي دوره هاي آموزشي .
۲۶. بررسی و تعیین دوره های آموزشي کوتاه مدت مورد نياز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان با هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مديريت آموزشي مرکز .
۲۷. تهیه و تنظیم و برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشي ضمن خدمت براي کليه کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه و کليه دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز .
۲۸. همکاری و مساعدت در اجرای دوره های آموزشی استاني و منطقه اي بمنظور تعيين اهداف و سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ملي و استاني .
۲۹. آموزش بسته های نرم افزار بمنظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورس ها و دفتر انفورماتيک و اطلاع رساني .
۳۰. انجام وظایف دبیرخانه ای شورای کاربران (سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي استاني) GIS
۳۱. ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همکاري معاونت هاي مربوط .
۳۲. تهیه و بهنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليتهاي سازمان نقشه برداري کشور .
۳۳. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري ، توسعه فن آوري اطلاعات در نظام اداري ، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاههاي اجرايي استان و ارائه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط .
۳۴. تهیه الگو و سیستم های اطلاعاتی متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري .
۳۵. ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف سازمان .
۳۶. طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف .
۳۷. ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مناسب بمنظور بايگاني ، نگهداري ، تمرکز اسناد ، مدارک و اوراق اداري و غير اداري .
۳۸. همکاری و هماهنگی با مدیریت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
۳۹. نظارت ، ارزشیابی و اجرای مطالعات و پژوهش های مورد نياز در چارچوب سياستها و برنامه هاي استان و کشور .
۴۰. اتخاذ تدابیر و روش های اجرائی مناسب به منظور ایجاد انگيزه هاي لازم در فعاليتهاي سازمانها و دستگاههاي اجرايي استان .
۴۱. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري .
۴۲. انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار ، تنظیم تشکيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف شاغلين پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
۴۳. نظارت براجرای تشکیلات مصوب دستگاههای اجرایي استان به منظور انطباق تشکيلات با وضعيت نيروي انساني .
۴۴. بررسی و تأیید تغیيرات و اصلاحات تشکيلاتي دستگاههاي اجرايي استان در سقف پستهاي سازماني مصوب ابلاغي در چارچوب اختيارات تفويض شده و همکاري با دفتر تشکيلات و بهبود روشهاي وزارت کشور در ارتباط با وظايف محوله .
۴۵. انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزي تحول اداري استان .
۴۶. مراقبت و نظارت بر نحوه اجرای روش های عمومی دستگاههای اجرايي استان و روشها و رويه هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاههاي مرکز ، توسط دستگاههاي اجرايي استان .
۴۷. پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری دستگاههاي اجرايي استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره وري ايران .
۴۸. نظارت بر انجام کلیه فعالیت ها و روش های اداری و تشکيلات استانداري و واحدهاي تابعه .
۴۹. نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرايي کار .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/02